Bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep

In de voormalige boerderij naast ons heeft het Groninger Landschap een bezoekerscentrum ingericht. Het is de poort naar het Reitdiepgebied. Vanuit het bezoekerscentrum worden mensen op de fiets of te voet gestimuleerd het gebied zelf te beleven.

Het bezoekerscentrum heeft uiteraard informatie over het natuurgebied. Er is een permanente tentoonstelling over het reilen en zeilen van het gebied en u kunt er wandel- en fietsroutes krijgen/kopen. Daarnaast is er een winkeltje met leuke cadeau artikelen. U kunt er een kop koffie/thee drinken. Voor kinderen is er volop speelplezier, want er is een speeltuintje en er zijn allerlei dieren te bewonderen/aaien, zoals blaarkoppen, geiten, varkens, konijnen en kippen.

Meer informatie over de Buitenplaats Reitdiep

Natuurgebied De Koningslaagte

Groninger blaarkoppen

Koningslaagte is een streek aan de noordkant van de stad Groningen. De streek hoort gedeeltelijk bij de gemeente Groningen en gedeeltelijk tot de gemeente Bedum.

Het is onderdeel van het Reitdiepgebied, beschermd natuurgebied van het Groninger Landschap.

De naam Koningslaagte zou er op duiden dat in deze omgeving in de vroege middeleeuwen koningsgoederen lagen. Koning is in dit geval de koning van het Heilig Roomse Rijk, oftewel de Duitse keizer.

De Koningslaagte is een zeer waardevol, open kleiweidegebied van ruim 30 hectare met oude, gave meanders van de voormalige Hunze. Aan de oostzijde wordt het begrensd door de Wolddijk, een eeuwenoude dijk. In 1999 zijn in de Koningslaagte, bij Noorderhogebrug, in de oude Hunze-meander stuwen geplaatst. Door het gebied in de winterperiode onder water te zetten wordt het aantrekkelijker voor weidevogels en eenden. Zij foerageren en broeden in het gebied. Het gebied is een eldorado voor wiedevogels waaronder grutto's en kemphanen.

Reitdiep

Het Reitdiepgebied tussen Groningen en Winsum is het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Het is een rijk gebied. Rijk aan cultuurhistorie en rijk aan natuur. Het is een open landschap, waar doorheen vroeger de Hunze stroomde. De oude loop is nog in het landschap terug te vinden.

Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en heeft de status van reservaat. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het is de basis van een beleidsplan dat tot doel heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren.

Vroeger

Vroeger kronkelde het Reitdiep door de Groningse klei naar de noordkust. Het was een open verbinding tussen de stad en de Waddenzee, eb en vloed waren tot in de stad merkbaar. Voor de scheepvaart was zo'n bochtige rivier maar lastig en in de 17e eeuw werd een stuk rechtgetrokken. De overgebleven meanders vielen droog. Ze liggen er echter nog steeds en wie het veld in trekt zal de laagtes onmiddellijk opmerken. Maar alleen de kenner zal weten dat ze ooit de bedding vormden van de oude getijdenrivier. Het Groninger Landschap wil de meanders weer vullen met water om zo het oude landschapsbeeld weer terug te halen. Maar dat is niet de enige reden om het Reitdiep weer te laten kronkelen. Door het regenwater langer vast te houden in de oude beddingen, wordt het gebeid weer een stuk natter. En daardoor wordt het weer een aantrekkelijk broed- en voedselgebied voor weidevogels.

Reservaat

Het Reitdiepgebeid is door aangewezen als één van de kerngbieden van de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied heeft de bestemming tot reservaat vooral te danken aan de weidevogels. Grutto, tureluur, kievit en scholekster broeden op het grasland. In de winter is het doortrekgebied en pleisterplaats voor wulpen, kieviten en goudplevieren. Voor smienten is de combinatie van water en grasland aantrekkelijk. De Stichting Het Groninger Landschap is verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de reservaten. Een aantal agrarische gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur is aangewezen als beheergebied. Boeren in beheersgebieden worden gestimuleerd hun bedrijfsvoering af te stemmen op weidevogels (ze beginnen pas later in het jaar met maaien, na de broedtijd).

Poldermolen

Aan de rand van de Koningslaagte, op de grens van de gemeenten Groningen, Bedum en Winsum staat de poldermolen Koningslaagte uit 1878. De taak van de molen is overgenomen door het gemaal De Wolden bij Zuidwolde. In geval van extra wateroverlast is de molen in staat een deel van de polder re bemalen. Hij slaat zijn water uit op de Oude Ae.

Het Groninger Landschap

Kijk voor meer informatie over het Reitdiepgebied op de site van het Groninger Landschap.